• Bezpečnostnotechnická služba, školenia BOZP

 • Ochrana pred požiarmi

 • Lešenár - školenia, preukaz, ...

 • Obsluha motorového vozíka - školenia, preukaz, ...

 • Azbest - aktualizačná a odborná príprava, osvedčenie

Ako spoločsnosť s potrebnými oprávneniami a osvedčeniami Vám dodávateľským spôsobom pomôžeme splniť povinnosti, ktoré vyplývajú pre zamestnávateľov, živnostníkov,... v zmysle platných legislatívnych predpisov. Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov, odbornú prípravu pre protipožiarne hliadky, upozorniť Vás na nedostatky , zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi,......... Dodávateľským spôsobom zabezpečovanie týchto služieb formou zmluvných dohôd s využitím zakúpených softvérových aplikácií prinesie pre Vašu spoločnosť, organizáciu, firmu,... úsporu času Vašich zamestnancov, zníži náklady, zabezpečí neustálu informovanosť zamestnancov, aktualizáciu dokumentácie v čo najvyššej kvalite.

PONÚKANÉ SLUŽBY BTS

Predmetom Bezpečnostnotechnickej služby je:

 • Vypracovanie, vedenie a neustála aktualizácia dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov (Politika BOZP, Posudzovanie rizík, ZoznamOOPP...), všeobecných školení zamestnancov z BOZP v predpísaných termínoch:

  • vstupné školenie
  • periodické (opakované) školenia
  • školenia vedúcich pracovníkov
  • školenia práce vo výškach a výkopoch

 • vypracovanie plánov všeobecných a odborných školení pracovníkov, plánov odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení a dohľad nad plánmi;

 • vykonávanie periodických previerok z bezpeènosti a ochrany zdraviapri práci s upozornením na zistené nedostatky a s návrhom opatrení na odstránenie zistených nedostatkov (preventívna kontrolná činnost);

 • upozorňovanie na zmeny v legislatívnych predpisoch a aktualizovanie vypracovanej dokumentácie;

 • vyšetrovanie pracovných úrazov, spracovanie záznamov o pracovnom úraze a poradenstvo o oznamovaní ustanoveným spôsobom príslušným orgánom vznik pracovného úrazu;

 • organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP,

 • zabezpeèenie styku s príslušným orgánom štátnej správy a účasť pri kontrolách;

 • poskytovanie odborných konzultácií pre zamestnávateľa, ako aj pre ostatných vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP;

 • poradenstvo v oblasti BOZP - telefonicky, mailom, osobne, zabezpečenie iných potrebných školení.

PONÚKANÉ SLUŽBY OPP


Predmetom služby Ochrana pred požiarmi je:

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovanie miest so zvýseným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 • vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy a účasť pri kontrolách,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
 • poskytovanie odborných konzultácií v oblasti ochrany pred požiarmi.

LEŠENÁR

Predmetom služby - Lešenár ako Inštruktor - lektor pre osoby na montáž a demontáž lešenia ( lešenári ) je zabezpečenie školení:
 • Základné školenie lešenárov (druhov lešenia A,B,C,D,F) – po úspešnom absolvovaní školený, získa preukaz lešenára.
 • Rozširovacie školenie na ďalšie druhy lešenia
 • Aktualizačná odborná príprava (1x za 5 rokov)
 • Opakované školenie ( 1x za 2 roky )
 • Školenie práce vo výškach ( 1x za rok )

Požiadavky pre vyškolenie:
 • žiadateľ musí mať dovŕšený vek minimálne 18 rokov
 • musí vypísať žiadosť o prijatie na školenie ( žiadosť dodáme )
 • musí byť zdravotne spôsobilý pre prácu vo výškach a pre výkon funkcie lešenára (potvrdenie od lekára v žiadosti)

Poznámka:

Zabezpečenie vedenia evidencie lešenárov a automatické upozornenia na potrebu opakovaného školenia a aktualizaènej odbornej prípravy v zákonných termínoch. Podmienky, miesto školenia,.....dohodou.

MOTOROVÉ VOZÍKY


Predmetom služby - Motorové vozíky ako Inštruktor - lektor obslúh motorových vozíkov je zabezpečenie školení a vydanie preukazov obsluhy motorových vozíkov:

 • Základné školenie obslúh motorových vozíkov (všetkých tried a druhov)
 • Rozširovacie školenie na ďalšie typy motorových vozíkov
 • Aktualizačná odborná príprava (1x za 5 rokov)
 • Opakované školenie (podľa určenia)

Požiadavky pre vyškolenie:

 • žiadateľ musí mať dovŕšený vek minimálne 18 rokov
 • musí vypísať žiadosť o prijatie na školenie a vykonanie skúšky na získanie preukazu obsluhy motorových vozíkov
 • musí byť zdravotne spôsobilý pre vedenie motorového vozíka (potvrdenie od lekára v žiadosti)


Poznámka:

Zabezpečenie vedenia evidencie obslúh motorových vozíkov a automatické upozornenia na potrebu opakovaného školenia a aktualizačnej odbornej prípravy v zákonných termínoch.

AZBEST

Zabezpečenie a vykonanie odbornej / aktualizačnej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Táto odborná / aktualizačná príprava je určená pre klientov, ktorí by mohli byť exponovaní prachu z azbestu, alebo z materiálov obsahujúcich azbest.

Cieľom je oboznámiť s platnou legislatívou, o vlastnosti azbestu a jeho účinkoch na zdravie vrátane spolupôsobiaceho účinku fajčenia, o type výrobkov alebo materiálov, ktoré zvyčajne obsahujú azbest, bezpečnými pracovnými postupmi, používanie OOPP, spôsob odstraňovania odpadu... .

Miesto konania odbornej prípravy: u klienta alebo podľa dohody.

Dátum a čas konania odbornej prípravy: podľa dohody.

Rozsah odbornej prípravy: 10 hodín

Účastnícky poplatok: podľa dohody.

Požiadavky pred absolvovaním odbornej prípravy:
 • Poslať vyplnenú a podpísanu záväznu prihlášku
 • Uhradiť poplatok

Po absolvovaní odbornej / aktualizačnej prípravy bude vydané menovité OSVEDČENIE o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu dalšieho vzdelávania.

PZS

Predmetom služby je poskytovanie Pracovno-zdravotnej služby pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie.

CENNÍK

Ceny sa stanovujú podľa individuálnych vzájomných dohôd.

Cena služieb závisí od charakteru činnosti spoločnosti, resp. prevádzky, počtu zamestnancov, druhov rizikových činností a individuálnych požiadaviek.

KONTAKT

 • BEPOKE, s.r.o. - Ing. Jakub KLEIN
 • 0907 935 185
 • j.klein@netkosice.sk
Top